مشخصات بازیکن
:MR.BiG:D :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
217.60.235.57 :آیپی
STEAM_1:1:245130842 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۲۲:۰۶:۲۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۲۳:۰۶:۲۵ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن