مشخصات بازیکن
T-FuNiw :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.239.129.107 :آیپی
STEAM_1:1:445300433 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
zer ziad :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۰۲:۰۲:۲۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۰۲:۰۲:۲۴ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن