مشخصات بازیکن
usefbavi(???? ????? ) :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.119.10.191 :آیپی
STEAM_1:1:198013812 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۰۲:۱۵:۴۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۰۶:۱۵:۴۷ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن