مشخصات بازیکن
f?anciX :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.160.113.242 :آیپی
STEAM_1:0:113278677 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۰۳:۳۳:۵۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۰۴:۳۳:۵۴ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن