مشخصات بازیکن
s1mans :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Germany(DE) :کشور / منطقه
62.72.94.19 :آیپی
STEAM_1:1:455737941 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۵:۳۳:۳۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۵:۳۳:۳۸ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن