مشخصات بازیکن
kavian2011 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.115.47.176 :آیپی
STEAM_1:0:455990649 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۲۱:۳۸:۳۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۲۲:۳۸:۳۰ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن