مشخصات بازیکن
???? ?????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
185.235.41.6 :آیپی
STEAM_1:1:220537040 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۵:۳۸:۴۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۹:۳۸:۴۷ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن