مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
:آیپی
STEAM_1:1:221958526 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۹:۵۵:۵۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۹:۵۵:۵۰ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن