مشخصات بازیکن
[/ Psycho ] :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
United States(US) :کشور / منطقه
66.79.119.63 :آیپی
STEAM_1:0:455061578 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۰۱:۵۶:۲۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۰۵:۵۶:۲۴ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن