مشخصات بازیکن
B's Ava :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.148.59.197 :آیپی
STEAM_1:0:442639934 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۴:۱۸:۵۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۴:۱۸:۵۵ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن