مشخصات بازیکن
MmD :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.255.175.157 :آیپی
STEAM_1:1:425381920 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۲۰:۴۳:۵۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۰۰:۴۳:۵۳ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن