مشخصات بازیکن
mahdi :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.238.160.66 :آیپی
STEAM_1:0:450928996 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۲۰:۴۴:۰۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۲۰:۴۴:۰۲ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن