مشخصات بازیکن
|A| Only Carry (No More Roll!) :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
46.100.211.5 :آیپی
STEAM_1:0:442468886 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۲۰:۴۴:۳۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۰۰:۴۴:۳۵ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن