مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
:آیپی
STEAM_1:1:452271763 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۲۰:۴۵:۴۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۰۰:۴۵:۴۶ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن