مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.255.175.157 :آیپی
STEAM_1:0:455141165 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۲۰:۴۹:۲۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۲۱:۴۹:۲۷ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن