مشخصات بازیکن
teymoore lang :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
United States(US) :کشور / منطقه
158.58.35.87 :آیپی
STEAM_1:1:456307699 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۰۲:۱۱:۵۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۰۲:۱۱:۵۶ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن