مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.116.20.205 :آیپی
STEAM_1:1:440579523 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Sina Shojae :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۰۲:۳۶:۴۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۰۲:۳۶:۴۴ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن