مشخصات بازیکن
aliyazdanpanah1998 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.129.87.17 :آیپی
STEAM_1:0:459728242 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۱:۲۱:۳۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۵:۲۱:۳۷ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن