مشخصات بازیکن
WyreX :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.237.161.39 :آیپی
STEAM_1:0:443576982 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۱:۴۰:۳۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۲:۴۰:۳۹ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن