مشخصات بازیکن
PW(Atmore)III :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.59.11.102 :آیپی
STEAM_1:1:241367841 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۱:۵۰:۵۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۱۱:۵۰:۵۳ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن