مشخصات بازیکن
carlinwesley :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.127.177.39 :آیپی
STEAM_1:1:119490153 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۳:۴۳:۵۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۴:۴۳:۵۹ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن