مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
:آیپی
STEAM_1:1:459130092 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
Ahmad S :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۶:۰۵:۰۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۶:۰۶:۱۹ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن