مشخصات بازیکن
ScorPioN? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.17.145 :آیپی
STEAM_1:1:460936355 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۰۰:۵۸:۲۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۰۱:۵۸:۲۶ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن