مشخصات بازیکن
Suck my dick :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.160.197.94 :آیپی
STEAM_1:0:461750684 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Sina Shojae :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۱۴:۵۷:۵۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۴:۵۷:۵۷ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن