مشخصات بازیکن
Djilyaro :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.106.17.42 :آیپی
STEAM_1:0:191757317 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۱۵:۱۱:۳۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۵:۱۱:۳۸ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن