مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.200.114.203 :آیپی
STEAM_1:0:460238229 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۲۰:۵۸:۳۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۲۱:۲۸:۳۷ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن