مشخصات بازیکن
Daneyal :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
United States(US) :کشور / منطقه
204.18.131.133 :آیپی
STEAM_1:0:449333525 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۲۱:۰۱:۲۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۲۲:۰۱:۲۱ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن