مشخصات بازیکن
Test Vac :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
185.207.4.8 :آیپی
STEAM_1:1:461846659 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۲۲:۲۳:۱۷ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن