مشخصات بازیکن
ScreaM :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.117.161.103 :آیپی
STEAM_1:1:440579523 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۰۱:۴۱:۳۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۰۱:۴۱:۳۵ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن