مشخصات بازیکن
????c??l ?C?? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.104.245.231 :آیپی
STEAM_1:0:462068605 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27019 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۸:۴۸:۵۲ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن