مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
:آیپی
STEAM_1:1:116426038 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۲۱:۲۹:۱۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۲۲:۲۹:۱۸ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن