مشخصات بازیکن
VultURe :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.234.60.58 :آیپی
STEAM_1:1:188129124 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۲۱:۵۶:۳۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۰۱:۵۶:۳۱ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن