مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
:آیپی
STEAM_1:1:429331974 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Other :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۲۳:۲۴:۲۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۲۳:۲۴:۲۷ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن