مشخصات بازیکن
[VkG] Tony Montana :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.12.105 :آیپی
STEAM_1:1:460936355 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۰۳:۴۵:۱۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۰۳:۴۵:۱۲ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن