مشخصات بازیکن
..... :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.120.42.157 :آیپی
STEAM_1:0:461555946 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] TriggerBot / Smooth Aimbot Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۴:۳۴:۳۲ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن