مشخصات بازیکن
[C]apitan[T]oni :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.243.22.32 :آیپی
STEAM_1:1:452957146 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۲۱:۴۳:۱۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۰۱:۴۳:۱۶ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن