مشخصات بازیکن
Buyka FZR :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.120.160.111 :آیپی
STEAM_1:0:175171379 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۰۱:۲۰:۳۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۰۵:۲۰:۳۷ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن