مشخصات بازیکن
JiZ :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.209.143.74 :آیپی
STEAM_1:1:196675898 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۰۱:۲۱:۰۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۰۲:۲۱:۰۳ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن