مشخصات بازیکن
TEC-9 | CSGOEmpire.com :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.156.146.198 :آیپی
STEAM_1:0:56919622 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۰۸:۴۶:۵۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۲:۴۶:۵۷ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن