مشخصات بازیکن
fatimahfuddd :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.121.57.81 :آیپی
STEAM_1:0:462274109 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۴:۳۶:۵۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۵:۰۶:۵۲ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن