مشخصات بازیکن
MR..... :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.115.43.102 :آیپی
STEAM_1:1:461893154 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۵:۰۹:۳۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۵:۰۹:۳۷ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن