مشخصات بازیکن
aNseL GardNeR :( :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Russian Federation(RU) :کشور / منطقه
217.77.119.7 :آیپی
STEAM_1:1:459009532 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۵:۱۰:۲۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۵:۱۰:۲۵ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن