مشخصات بازیکن
Buyka FZR :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.216.170.231 :آیپی
STEAM_1:0:175171379 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۹:۳۵:۵۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۲۳:۳۵:۵۸ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن