مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
:آیپی
STEAM_1:0:462423549 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Abusive :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۲۱:۴۶:۵۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۲۲:۴۶:۵۰ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن