مشخصات بازیکن
SUGARMAN :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Germany(DE) :کشور / منطقه
89.198.149.126 :آیپی
STEAM_1:0:91575311 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۰:۴۶:۰۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۰:۴۶:۰۹ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن