مشخصات بازیکن
Capitan :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.235.245.201 :آیپی
STEAM_1:1:462113461 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۲:۰۸:۰۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۲:۰۸:۰۱ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن