مشخصات بازیکن
pffff ez :D kos nntun :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.121.209.119 :آیپی
STEAM_1:0:462475554 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۴:۴۵:۳۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۴:۴۵:۳۵ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن