مشخصات بازیکن
AraBoy :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.233.193.64 :آیپی
STEAM_1:0:199016021 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۴:۴۷:۱۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۴:۴۷:۱۲ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن