مشخصات بازیکن
sabzsib :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.190.255.65 :آیپی
STEAM_1:0:161640025 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Anti Recoil :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۶:۱۷:۲۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۲۰:۱۷:۲۲ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن