مشخصات بازیکن
EAT DA POPO :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.232.61.111 :آیپی
STEAM_1:0:462341542 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۶:۲۷:۱۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۶:۲۷:۱۲ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن